Polityka Prywantości i bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem Danych na http://www.jelimex.com.pl/ jest Jelimex Ewa Marciniak, ul. Obornicka 10, 62-002 Jelonek, adres e-mail: biuro@jelimex.com.pl, zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Jelimex jest możliwy za pośrednictwem: poczty elektronicznej i telefonu.
 3. Jelimex stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
 4. Jelimex zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń.
 5. W szczególności Jelimex zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Jelimex zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 7. Użytkownik rejestrując się na stronie Jelimexu lub składając zamówienie wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Jelimex jest dopuszczalne, gdy wymaga tego realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z umowy lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Jelimex.
 8. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w celu kontaktu, przyjęcia zamówienia, prawidłowe wykonanie niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami), wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 9. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 10. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, NIP.
 11. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 12. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania z usług Jelimex przez Klienta.
 13. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego zamówienia z uwzględnieniem ww. prawa do bycia zapomnianym tzn. usunięcia danych. Klient zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość e mail. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy.
 14. Na żądanie Użytkownika Administrator udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone w wiadomości e mail.
 15. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Administratora.
 16. Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika, a stroną www.jelimex.com.pl podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.
 17. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Przewiń do góry